MyBB Community Forums

Full Version: Vietnamese Language Pack for MyBB 1.6.6 (update 28-02-2012)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Author: Community MyBB Vietnam
Submitted: 27 February 2012
Home page: http://www.mybb.vn/

These language packs are translated from the corner of MyBB 1.6.6

(Đây là gói ngôn ngữ Việt Nam cho MyBB 1.6.6 được dịch từ bản tiếng anh góc của MyBB 1.6.6 và được so sánh với bản dịch của Joey Phạm nên các bạn yên tâm về độ chính xác của nó.)

You need support for MyBB! Please visit http://www.mybb.vn
Fixed erorr modcp HTTP 500!
Could you please tell me, does it work for mybb v1.6.9?

Anyway, as Vietnamese: dùng mybb có an toàn không huynh? Em đang làm cho 1 lão tác giả chuẩn bị thiết lập diễn đàn tương tác với độc giả, làm rồi nhỡ nó bị hack thì em toi. Em bảo lão ấy xài Vbb nhưng mà lão ấy không chịu chi tiền cho khoản web quá nhiều :|
Mình đang cần bản 2x, bẹn có bản mới này chưa share mình với ạ
2x chưa release nha bạn, mới nhất là 1.8.22