MyBB Community Forums

Full Version: Vietnamese languages pack 1.8xx
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Vietnamese languages pack 1.8xx
Author: Community MyBB Vietnam
Submitted: 12 September 2016
Home page: http://duymobile.myvnc.com
Gói ngôn ngữ tiếng việt dành cho mybb1.8xx
Tỉ lê viêt hóa: 99% 
Không bao gồm admincp (admincp dùng tiếng anh vẫn hay hơn)
100% biến ngôn ngữ
Không có lỗi .....
Ố ồ, gặp người quen. Vẫn dùng mybb à?