MyBB Community Forums

Full Version: Change Index layout
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Chào,

Tôi muốn thay đổi cách các diễn đàn hiển thị trên trang {url} /index.php. Thật không may, tôi không có may mắn tìm thấy tập tin nào tôi cần chơi.

Tôi đang sử dụng chủ đề Flatty, nếu điều đó tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào trong thời gian dài.

Cảm ơn bạn đã giúp đỡ !!
Quote:Hello,

I want to change the way the forums are displayed on the {url} /index.php page. Unfortunately, I have no luck finding any files I need to play.

I am using a Flatty theme, if that makes any difference in the long run.

Thanks for the help !!