MyBB Community Forums

Full Version: Why new registrations from banned IP address continue.Help me
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Neden yasaklı IP adresinden yeni kayıtlar devam ediyor

Spam mesajlar gönderen birkaç kullanıcı var.
IP adreslerini yasakladım, ancak yine de kayıt yapabilirler.
Bu problem nasıl çözülür, lütfen bana yardım edin