MyBB Community Forums

Full Version: vertaling pp niet volledig
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Dit is een vertaling van de profile picture plugin.
Maar op een rare manier wordt een deel wel vertaald weergegeven en een ander deel weer niet.

vb deze wordt niet weergegeven
$l['custom_pp'] = "Standaard Profiel Afbeelding";

Voor het gemak heb ik de originele ook nog bijgevoegd.