MyBB Community Forums

Full Version: Afbeelding probleem
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hallo iedereen

Als ik nu een afbeelding plaats tussen [img][/img] word er geen afbeelding weergegeven.
Wie kent dit probleem ?
Welke afbeelding wilde je ertussen plaatsen?