MyBB Community Forums

Full Version: bij sluiten post
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hallo forum leden,

Is het mogelijk dat als er een post wordt gesloten deze dan helemaal onderaan komt te staan in de rij van posten. Dit kan niet in forum cleaner volgens mij. Alvast bedankt voor jullie info.

Grtz Mp3catcher