Not Solved [General] Index page shows last thread not last post
#1
Not Solved
Lời chào hỏi-

Trên trang chỉ mục nơi diễn đàn được liệt kê, ở bên phải là cột Bài viết cuối cùng. Điều này hiển thị thời điểm và người mà chủ đề cuối cùng được đăng lên diễn đàn đó, không phải ngày / giờ / tác giả của bài đăng cuối cùng.

Có thể hiển thị thông tin bài đăng cuối cùng thay vì chuỗi cuối cùng không?


Cảm ơn!
Reply
#2
Not Solved
(2018-10-05, 09:31 AM)smilesmile Wrote: Lời chào hỏi-

Trên trang chỉ mục nơi diễn đàn được liệt kê, ở bên phải là cột Bài viết cuối cùng. Điều này hiển thị thời điểm và người mà chủ đề cuối cùng được đăng lên diễn đàn đó, không phải ngày / giờ / tác giả của bài đăng cuối cùng.

Có thể hiển thị thông tin bài đăng cuối cùng thay vì chuỗi cuối cùng không?


Cảm ơn!

This is an English language website. 

Translate this into English for us and we might be able to assist you.
I'm Serpius and You're Not    ¯\_(ツ)_/¯
LUXOR FORUMS
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)