MyBB Community Forums
Vietnamese Language Pack for MyBB 1.6.6 (update 28-02-2012) - Printable Version

+- MyBB Community Forums (https://community.mybb.com)
+-- Forum: Extensions (https://community.mybb.com/forum-201.html)
+--- Forum: Translations (https://community.mybb.com/forum-163.html)
+---- Forum: Translation Releases (https://community.mybb.com/forum-169.html)
+---- Thread: Vietnamese Language Pack for MyBB 1.6.6 (update 28-02-2012) (/thread-114134.html)Vietnamese Language Pack for MyBB 1.6.6 (update 28-02-2012) - mybboardvietnam - 2012-02-27

Author: Community MyBB Vietnam
Submitted: 27 February 2012
Home page: http://www.mybb.vn/

These language packs are translated from the corner of MyBB 1.6.6

(Đây là gói ngôn ngữ Việt Nam cho MyBB 1.6.6 được dịch từ bản tiếng anh góc của MyBB 1.6.6 và được so sánh với bản dịch của Joey Phạm nên các bạn yên tâm về độ chính xác của nó.)

You need support for MyBB! Please visit http://www.mybb.vn


RE: Vietnamese Language Pack for MyBB 1.6.6 (update 28-02-2012) - mybboardvietnam - 2012-02-28

Fixed erorr modcp HTTP 500!


RE: Vietnamese Language Pack for MyBB 1.6.6 (update 28-02-2012) - maxforummfv - 2012-12-23

Could you please tell me, does it work for mybb v1.6.9?

Anyway, as Vietnamese: dùng mybb có an toàn không huynh? Em đang làm cho 1 lão tác giả chuẩn bị thiết lập diễn đàn tương tác với độc giả, làm rồi nhỡ nó bị hack thì em toi. Em bảo lão ấy xài Vbb nhưng mà lão ấy không chịu chi tiền cho khoản web quá nhiều :|


RE: Vietnamese Language Pack for MyBB 1.6.6 (update 28-02-2012) - tikiviet - 2016-01-04

Mình đang cần bản 2x, bẹn có bản mới này chưa share mình với ạ


RE: Vietnamese Language Pack for MyBB 1.6.6 (update 28-02-2012) - duytuan2002 - 2020-06-13

2x chưa release nha bạn, mới nhất là 1.8.22