MyBB Community Forums
[Installing] myBB on 000hosting - Printable Version

+- MyBB Community Forums (https://community.mybb.com)
+-- Forum: Community Archive (https://community.mybb.com/forum-106.html)
+--- Forum: Archived Forums (https://community.mybb.com/forum-143.html)
+---- Forum: Archived Development and Support (https://community.mybb.com/forum-155.html)
+----- Forum: MyBB 1.6 (https://community.mybb.com/forum-138.html)
+------ Forum: 1.6 General Support (https://community.mybb.com/forum-127.html)
+------ Thread: [Installing] myBB on 000hosting (/thread-120053.html)myBB on 000hosting - joshuab1 - 2012-06-06

FINALLY RESOLVED