MyBB Community Forums
Vietnamese languages pack 1.8xx - Printable Version

+- MyBB Community Forums (https://community.mybb.com)
+-- Forum: Extensions (https://community.mybb.com/forum-201.html)
+--- Forum: Translations (https://community.mybb.com/forum-163.html)
+---- Forum: Translation Releases (https://community.mybb.com/forum-169.html)
+---- Thread: Vietnamese languages pack 1.8xx (/thread-200995.html)Vietnamese languages pack 1.8xx - htclub - 09-12-2016

Vietnamese languages pack 1.8xx
Author: Community MyBB Vietnam
Submitted: 12 September 2016
Home page: http://duymobile.myvnc.com
Gói ngôn ngữ tiếng việt dành cho mybb1.8xx
Tỉ lê viêt hóa: 99% 
Không bao gồm admincp (admincp dùng tiếng anh vẫn hay hơn)
100% biến ngôn ngữ
Không có lỗi .....


RE: Vietnamese languages pack 1.8xx - duytuan2002 - 10-07-2016

Ố ồ, gặp người quen. Vẫn dùng mybb à?