MyBB Community Forums
راهنمایی - Printable Version

+- MyBB Community Forums (https://community.mybb.com)
+-- Forum: 1.8 Support (https://community.mybb.com/forum-175.html)
+--- Forum: General Support (https://community.mybb.com/forum-176.html)
+--- Thread: راهنمایی (/thread-209644.html)راهنمایی - wahidkom - 2017-04-07

سلام دامنه وبسایتم عوض شدهد برای نصب مجدد ارور میده و پیغام میده 
مای بی بی با یک خطای داخلی SQL را تجربه کرده است و نمی تواند ادامه دهد.
SQL خطا: 1045 - دسترسی برای کاربران، noghtehe_milad12 '@' localhost را، تکذیب کرد (با استفاده از رمز عبور: YES) پرس و جو: [خواندن] قادر به اتصال به سرور MySQL
لطفا تماس بگیرید  گروه MyBB  برای پشتیبانی فنی.
چه کنم
ادرس وبسایت:
http://noghteheasrar.com/


RE: راهنمایی - .m. - 2017-04-07

config.php file in inc folder consists of database user name & database password.
check if they are correctly entered.

$config['database']['username'] = "xxxxxxxx";
$config['database']['password'] = "xxxxxxxxx";