Not Solved [General] Index page shows last thread not last post
#1
Not Solved
Lời chào hỏi-

Trên trang chỉ mục nơi diễn đàn được liệt kê, ở bên phải là cột Bài viết cuối cùng. Điều này hiển thị thời điểm và người mà chủ đề cuối cùng được đăng lên diễn đàn đó, không phải ngày / giờ / tác giả của bài đăng cuối cùng.

Có thể hiển thị thông tin bài đăng cuối cùng thay vì chuỗi cuối cùng không?


Cảm ơn!
Reply


Messages In This Thread
Index page shows last thread not last post - by smilesmile - 2018-10-05, 09:31 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)