MyBB Community Forums

Full Version: Index page shows last thread not last post
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Lời chào hỏi-

Trên trang chỉ mục nơi diễn đàn được liệt kê, ở bên phải là cột Bài viết cuối cùng. Điều này hiển thị thời điểm và người mà chủ đề cuối cùng được đăng lên diễn đàn đó, không phải ngày / giờ / tác giả của bài đăng cuối cùng.

Có thể hiển thị thông tin bài đăng cuối cùng thay vì chuỗi cuối cùng không?


Cảm ơn!
(2018-10-05, 09:31 AM)smilesmile Wrote: [ -> ]Lời chào hỏi-

Trên trang chỉ mục nơi diễn đàn được liệt kê, ở bên phải là cột Bài viết cuối cùng. Điều này hiển thị thời điểm và người mà chủ đề cuối cùng được đăng lên diễn đàn đó, không phải ngày / giờ / tác giả của bài đăng cuối cùng.

Có thể hiển thị thông tin bài đăng cuối cùng thay vì chuỗi cuối cùng không?


Cảm ơn!

This is an English language website. 

Translate this into English for us and we might be able to assist you.